Odpiralni čas


 

 

 

 • Vstopnice za Polhov doživljajski park lahko kupite vse dni v letu:

- v hiši v parku, vsak dan, med 10. in 20. uro (od maja do septembra)

- v graščini, vsak dan, med 10. in 16. uro (od oktobra do aprila)

 

 •  Uradne ure za poroke

V sredo od 12.00 do 17.00 (obvezna predhodna najava). 

 • Muzej pošte in telekomunikacij

torek–petek
nedelja in prazniki (ki so dela prosti dnevi)
sobota in ponedeljek

Zadnji vstop v muzej je ob 16.00

1. november, 25. in 26. december
1. januar, velika noč

24. december in 31. december (če je ponedeljek ali sobota, je muzej zaprt)

10.00–17.00 
10.00–17.00 
Zaprto

 

Zaprto
Zaprto

 10.00–13.00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Knjižnica Polhov Gradec

četrtek               17.00-19.00

sobota               10.00-12.00

 

 

 

Kontakt


Javni zavod Polhograjska graščina
Polhov Gradec 61
1355 Polhov Gradec

Telefon: +386 (0)1 36 456 94 ali +386 (0)31 776 259

Fax: +386 (0)1 36 456 94

E-mail: info@grad-polhovgradec.si

Facebook

Instagram

 

Dostop


Obiskovalci, ki nimate lastnega prevoza, lahko iz Ljubljane do Polhovega Gradca potujete z avtobuso linijo 51, iz Črnega Vrha z linijo 52 ali z linijo 53 iz Suhega dola. Vozni red avtobusov je dostopen na: www.lpp.si.

V pripravi so nove kolesarke poti.

Katalog informacij javnega značaja


KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

STRUKTURA KATALOGA INFORMACIJ

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o katalogu
     2. a. Podatki o organizaciji zavoda
     2. b. Organi zavoda
     2. c. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
     2. d. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice javnega zavoda Polhograjska graščina
     2. e. Seznam strateških in programskih dokumentov
     2. f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
     2. g. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
     2. h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

3. Opis načina dostopa do informacij

 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Javni zavod Polhograjska graščina
Skrajšani naziv zavoda: Polhograjska graščina
Sedež zavoda: Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec
Logotip:

Odgovorna oseba: Nina Slana
Datum prve objave kataloga: 27. 12. 2016
Dostopnost kataloga: Katalog je v elektronski obliki dostopen na uradni spletni strani Polhograjske graščine www.grad-polhovgradec.si

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU POLHOGRAJSKA GRAŠČINA IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2. a. Podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda:
- zbiranje, evidentiranje, urejanje in hranjenje gradiva o spomeniškem kompleksu Polhograjske graščine,
- organiziranje in prirejanje razstav, publikacij in drugih oblik predstavljanja dediščine in krajevnih posebnosti,
- spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, turistične ter druge prireditve, predstave in tekmovanja,
- organizira, pripravlja in izvaja kongrese, posvetovanja, seminarje, predavanja, sejme, plese, delavnice in druge prireditve nekomercialne narave,
- opravljane gospodarskih dejavnosti, ki so namenjene izvajanju glavne dejavnosti s ciljem uveljavitve kulturne in turistično gostinske ponudbe kraja,
- izvaja razstavno-galerijsko dejavnost, muzejsko dejavnost, predvajanje filmov, založniško dejavnost,
- pripravlja in izdaja vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki,
- izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju kulture in turizma,
- skrbi za pripravo in izdajo razglednic, spominkov, knjižnega gradiva in promocijskega gradiva,
- izvaja informacijsko turistično dejavnost (informiranje obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev ipd.),
- spodbuja razvoj in promocijo kulturnih, turističnih in drugih programov,
- skrbi za izobraževanje in angažiranje lokalnih turističnih vodičev,
- spremlja in analizira razmere na področju kulture in turizma v občini,
- upravlja, vzdržuje in trži javno infrastrukturo na področju kulture in turizma, ki mu jo v upravljanje prenese ustanovitelj v skladu z zakonodajo,
- sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja kulture in turizma,
- opravlja druge dejavnosti v javnem interesu na podlagi aktov ustanovitelja, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje,
- ozavešča, spodbuja in izobražuje lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turistov in turizma,
- skrbi za vodenje in izvedbo projektov na področju kulture in turizma, ki so v skupnem interesu.

 

Zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu opravlja naslednje gospodarske oziroma lastne dejavnosti, kolikor je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo delovanje:

 • - organiziranje, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
 • - organiziranje in izvedba gledaliških, glasbenih, kongresnih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, športnih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe – razen abonmajskih in dobrodelnih prireditev,
 • - predvajanje filmov,
 • - oddajanje dvoran in drugih prostorov, infrastrukture, tehnične opreme in opravljanje storitev za izvedbo vseh vrst prireditev,
 • - ponuja pogodbene storitve v okviru registrirane dejavnosti,
 • - informativno-propagandno in založniško dejavnost, namenjeno registrirani dejavnosti, ki ni javna služba,
 • - trgovanje na drobno z umetniškimi izdelki, turističnimi spominki in športnimi proizvodi,
 • - prodajo likovnih del, izdelkov domače in umetne obrti, prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov ipd. s področja umetnosti, naravne in kulturne dediščine, turizma, športa itd.,
 • - prodajo turističnih storitev,
 • - prodajo lokalnih proizvodov,
 • - posredništvo pri prodaji (vstopnice za prireditve drugih organizatorjev ipd.),
 • - hotelske in gostinske storitve,
 • - opravljanje drugih dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje.

Opravljanje drugih nalog ne sme ogroziti izvajanje javne službe.

2. b. Organi zavoda

Svet zavoda:               
Urška Sušnik, predstavnica ustanovitelja, predsednica Sveta zavoda,
Ana Oblak, predstavnica ustanovitelja,
Milan Dolinar, predstavnik ustanovitelja,
Tončka Dolenc, predstavnica Javnega zavoda Polhograjska graščina,
Barbara Rednak Robič, predstavnica Krajevne skupnosti Polhov Gradec.

Mandat Sveta zavoda traja štiri leta, izteče se novembra 2023.

Direktorica: Nina Slana, univ. dipl. umet. zgod., kustos pedagog

Strokovni sodelavec: Bor Bevc, mag. trž. kom.

2. c. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Nina Slana, direktorica
Za finančne podatke za državne institucije (za ostale po naročilu pristojne osebe): Jeruha d. o. o.
Za prireditve in stike z javnostmi: Nina Slana

2. d. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice javnega zavoda Polhograjska graščina

 • - Pravne podlage: Javni zavod Polhograjska graščina je bil ustanovljen z aktom o ustanovitvi opr. št. 012-1/92 z dne 19. 5. 1992 in je vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, enota Ljubljana na podlagi sklepa istega sodišča Srg 8028/92, reg. vložek št. 1/20352/00.
 • - Na podlagi 64. člena Zakona o javnih zavodih Javni zavod Polhograjska graščina od 2. 12. 1992 dalje nadaljuje delo kot javni zavod pod pogoji, pod katerimi je vpisan v sodni register.
 • - Datum ustanovitve zavoda: 19. 5. 1992.
 • - Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (U.l.RS št.12/91 in naslednji) in na podlagi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Polhograjska graščina (U.l.RS 26/1992, 29/2003 in 26.10.2015).
 • - 80 Uradni list RS, št. 80/2015  z dne 26. 10. 2015 Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in naslednji), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in naslednji), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in naslednji) in 96. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 8. redni seji dne 7. oktobra 2015 sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Polhograjska graščina https://www.uradni-list.si/1/content?id=123574#!/Sklep-o-spremembah-in-dopolnitvah-Sklepa-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-Polhograjska-grascina
 • - Na podlagi 16. člena Statuta občine Dobrova – Polhov Gradec (U. l. RS št. 26/2012) je občinski svet občine Dobrova – Polhov Gradec na svoji 9. redni seji dne 19. novembra 2015 sprejel Sklep 44/5/9. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Polhograjska graščina. Št. dokumenta: 011- 0018/2015-6.

2. e. Seznam strateških in programskih dokumentov

 • - Program dela in finančni načrt za leto 2016.
 • - Sistematizacija delovnih mest.
 • - Razpisi.
 • - Javna naročila.

2. f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 Ni podatka.

2. g. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
Seznam vabljenih na prireditve:                 
- adrema vabljenih na prireditve,
- elektronska adrema.

Evidenca vsebuje naslednje podatke:
- ime in priimek,
- naslov,
- poštno številko in kraj bivanja,
- elektronski naslov.

Seznam zaposlenih:
- seznam redno in začasno zaposlenih za mesečni obračun. 

Evidenca vsebuje naslednje podatke:
- ime in priimek,
- naslov,
- poštno številko in kraj bivanja,
- matično številko,
- davčno številko.

2. h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam:
- spletna stran www.grad-polhovgradec.si

 

 

3.  Opis načina dostopa do informacij

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • - Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/03) http://www.uradni-list.si/1/content?id=73398.
 • - Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnem naslovu www.grad-polhovgradec.si. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralnik za PDF format.
 • - Dostop do Kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Polhograjske graščine v delovnem času.
 • - Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami ni zagotovljen. Na njihovo zahtevo jim informacijo preberemo oziroma ustno obrazložimo.
 • - Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen skladno s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 115/03).
 • - Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.

 

 

 

Polhov Gradec, 3. 1. 2020

 

 

Varstvo osebnih podatkov


1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas obveščamo, da je Javni zavod Polhograjska Graščina za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala  Enejo Pavić (IDEALIS, Inštitut za plače in delovna razmerja), ki je dosegljiva na elektronskem naslovu gdpr@idealis.si.

2. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov

https://edop.eu/jz/polhograjskagrascina 

3. Politika varstva osebnih podatkov in pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

Kolofon


Postavitev spletne strani: Vili Koprivec www.vkdesign.si
Urejanje spletne strani: Nina Slana, Bor Bevc
Besedila: Ajda Kozjek, Nina Slana, Bor Bevc
Fotografije: Špela Arh, Aleš Fevžar, Primož Hieng, Marko Jankovec, Vili Koprivec, Anže Košir, Maša Kozjek, Alan Orlič, Nina Slana, Blaž Zupančič
Lektoriranje: Lidija Jurman